Privacy verklaring

Privacyverklaring MotiFactor 

Inleiding 

MotiFactor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’), worden behandeld. 

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw rechten op grond van de AVG kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten via de website www.MotiFactor.nl

Rechtsgrond 

MotiFactor verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden: 

 • toestemming van de betrokkene; 
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van MotiFactor; 
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de MotiFactor rust. 

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens

 
Op grond van de AVG is een persoonsgegeven alle informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een bijzondere inspanning te leveren. MotiFactor verwerkt de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk: 

 • NAW-gegevens; 
 • Geboortedatum; 
 • Gezondheidsgegevens; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer; 
 • Bankgegevens  

Doeleinden 

MotiFactor verzamelt en verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

 • Het beantwoorden van vragen over onze diensten en producten; 
 • Het afhandelen van een geplaatste order en het uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst; 
 • Het aanbieden van onze diensten; 
 • Het toezenden van nieuwsbrieven; 
 • Facturering; 
 • Het behandelen van sollicitaties en het eventueel uitvoeren van een arbeidsovereenkomst op basis van deze sollicitaties. 

Bewaartermijnen 

MotiFactor bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat MotiFactor de gegevens bewaart zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

Verstrekking aan derden 


MotiFactor maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebeurt nooit. 

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen: 

 • Hosting partijen 
 • Software leveranciers 

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens 

MotiFactor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. 

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot: 

 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL); 
 • Beperkte toegang tot persoonsgegevens (alleen voor geautoriseerde personen); 
 • Back-ups; 
 • Strikt wachtwoordbeleid. 

Ondanks de vergaande inspanningen van MotiFactor kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
MotiFactor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. MotiFactor kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. MotiFactor raadt u daarom aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Rechten van betrokkenen 
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de navolgende rechten: 

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien; 
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen; 
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens; 
 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen; 
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken. 

Een verzoek kunt u indienen via het onderstaand e-mail adres. 

Indien u een beroept wenst te doen op één van bovenstaande rechten, is MotiFactor verplicht uw identiteit te controleren. MotiFactor verzoekt u daarom om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient. 

Klachten 
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

MotiFactor 

Zijlsingel 31, 2315 KD Leiden 

Tel: +31 6 30 57 04 75 

E-mail: info@motifactor.nl